NASZA PRACA JEST NASZĄ PASJĄ

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy usługi w zakresie:

Księgowość/Rachunkowość

• prowadzenia ksiąg rachunkowych

• prowadzenia książki przychodów i rozchodów

• ryczałtu ewidencjonowanego

• ewidencji VAT

• ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 

Obsługa kadrowo-płacowa

• sporządzania list płac

• rozliczania umów zlecenia i o dzieło

• pełnej obsługi kadrowej

• sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS

 

Sprawozdawczość

• sporządzania sprawozdań finansowych

• sporządzania deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych

• raportowania wg wymogów klienta

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osobom planującym rozpoczęcie  prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oferujemy pomoc przy jej założeniu. Wniosek CEIDG-1 możemy wypełnić zarówno w formie elektronicznej jak i w formie papierowej.

 

Oferujemy również zakładanie spółek handlowych zarówno przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnianych w systemie teleinformatycznym jak i w formie tradycyjnej.

 

Spółka jawna – jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Należy wskazać, iż każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 

Spółka partnerska – jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonania wolnego zawodu, w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wspólnikami(partnerami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w ustawie – kodeks spółek handlowych oraz w odrębnych ustawach.

 

Spółka komandytowa – jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 

Spółka komandytowo-akcyjna –  jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jej założycielami mogą być osoby fizyczne i prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie spółki mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne.

 

Spółka akcyjna -  jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązania spółki akcyjnej przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

WSPARCIE INFORMATYCZNE

Mając na uwadze dobro i rozwój każdej firmy oferujemy:
- doradztwo informatyczne w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania oraz projektowania i budowy sieci wewnętrznych,
- konserwację i naprawę sprzętu,
- usuwanie awarii,
- administrację bazami danych,
- administrację serwerów,
- zdalne zarządzanie systemem.

POZOSTAŁE USŁUGI

Zwrot podatku i zasiłku zapłaconego za granicą – pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności i odzyskamy dla Ciebie maksymalny zwrot podatku oraz zagraniczne zasiłki.

 

Wirtualne biuro – usługa zezwala na posługiwanie się przez Najemcę adresem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej; odbioru korespondencji pocztowej adresowanej do Najemcy zgodnie z podpisaną umową.

 

Usługi sekretarskie:

- odpowiadanie na korespondencję pocztową w imieniu zlecającego;

- sporządzanie kserokopii lub skanowanie dokumentów.

 

Oferujemy szkolenia wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym oraz szkolenia okresowe.

Instruktaż ogólny winien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej spełniające wymogi ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 178 z późn. zmianami).

 

Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz pomoc w zorganizowaniu i ocenie bezpiecznego miejsca pracy.

 

Doradztwo podatkowe i prawne:

- doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prawa polskiego realizowane w formie zlecanych przez klienta opinii pisemnych oraz konsultacji mailowych i telefonicznych;

- sporządzanie lub weryfikowanie na zlecenie Klienta projektów umów, regulaminów wewnętrznych oraz innych dokumentów pod kątem przepisów prawa polskiego, w tym prawa podatkowego;

- windykacja prawna;

- pozostałe czynności z zakresu pomocy prawnej.

 

Inne:

- odbiór dokumentów przez pracownika biura,

- odbiór dokumentów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Biuro Enter

Kontakt

Mapa strony

Napisz do Nas

 

Biuro:

43-400 Cieszyn

ul. Stawowa 19