NAŠE PRÁCE JE NAŠÍ VÁŠNÍ

ÚČETNÍ SLUŽBY

Nabízíme tyto služby:

Účetnictví

• vedení účetních knih,

• vedení daňové evidence (příjmů a výdajů),

• paušálních výdajů,

• evidence k DPH,

• evidence hmotného majetku a vybavení,

 

Personální a mzdové služby

• příprava výplatních listin,

• vyúčtování smluv o provedení činnosti a dohod,

• komplexní personální služby,

• příprava daňových přiznání a vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění,

 

Účetní závěrky

• pořizování finančních výkazů,

• pořizování daňových přiznání a statistických výkazů,

• reportování podle požadavků zákazníka,

 

 

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Osobám, které plánují zahájení živnostenské činnosti, nabízíme pomoc s registrací žádosti o zápis do živnostenského rejstříku CEIDG-1 můžeme vyplnit jak v elektronické tak v papírové formě.

 

Nabízíme podporu při zakládání obchodních společností jak s použitím tiskopisů smluv uvedených v informačním systému, tak v tradiční formě.

 

 

Veřejná obchodní společnost  – je jednou z forem osobních obchodních společností. Tato společnost může nabývat práva vlastním jménem včetně nemovitostí a ostatních věcných práv, přijímat závazky, žalovat u soudu a být žalovanou. Zde je nutno podtrhnout, že každý společník odpovídá za závazky společnosti bez omezení, celým svým majetkem, solidárně s ostatními společníky a se společností.

 

Partnerská společnost je osobní společností tvořená společníky (partnery) za účelem výkonu svobodného povolání ve společnosti podnikající pod vlastí firmou. Společníky (partnery) mohou být výhradně fyzické osoby s právem vykonávat svobodná povolání (volné živnosti), vedené v zákoně o obchodních společnostech a ve zvláštních zákonech.

 

Komanditní společnost – je osobní společností zřizovanou za účelem podnikání pod vlastní firmou, ve které vůči věřitelům ručí za závazky společnosti alespoň jeden společník bez omezení (komplementář) a odpovědnost alespoň jednoho společníka (člena komanditní společnosti) je omezena.

 

Komanditně-akciová společnost - je osobní společností zřizovanou za účelem podnikání pod vlastní firmou, ve které ručí vůči věřitelům za závazky společnosti alespoň jeden společník (komplementář) bez omezení a alespoň jeden společník je akcionářem.

 

Společnost s ručením omezeným – jejími zakladateli mohou být fyzické a právnické osoby, bez ohledu na státní příslušnost a sídlo. Jednateli společnosti mohou být výhradně fyzické osoby.

 

Akciová společnost – jejími zakladateli mohou být fyzické nebo právnické osoby bez ohledu na státní příslušnost a sídlo. Jediným omezením je, že společnost s ručením omezeným s jedním společníkem nemůže založit akciovou společnost.

 

 

IT PODPORA

S ohledem na zájmy a s přihlédnutím k rozvoji každé firmy nabízíme:
- IT poradenství v oblasti nákupu zařízení a hardware a software a navrhování a tvorby vnitřních počítačových sítí,
- údržbu a opravu IT zařízení,
- odstraňování poruch,
- správu databází,
- správu a údržbu serverů,
- dálkové řízení systémů.
 
 

OSTATNÍ SLUŽBY

Virtuální kancelář – tato služba umožňuje nájemci využívat adresu pro potřeby své podnikatelské činnosti; přebírat poštovní korespondenci adresovanou nájemci v souladu s podepsanou smlouvou.
 
Kancelářské služby:
- odepisování na poštovní korespondenci jménem objednatele;
- pořizování kopií nebo skenování dokladů.
 
Nabízíme obecná úvodní školení, nazývaná obecnou instruktáží a pravidelná školení.
Obecná instruktáž musí účastníkům školení zajistit seznámení se se základními bezpečnostními předpisy a předpisy o hygieně práce uvedenými v zákoníku práce, v kolektivních smlouvách nebo pracovních řádech, dále s předpisy a bezpečnostními pokyny. Zásadami bezpečnosti a hygieny práce platnými v daném podniku a rovněž se zásadami poskytování první pomoci v případě nehody.
Pravidelná školení – jejich cílem je aktualizovat a osvěžit znalosti a schopnosti v oboru bezpečnosti a hygieny práce a seznámit účastníky školení s novými technickými a organizačními řešeními nebo novinkami v této oblasti.
 
Školení v oblasti protipožární ochrany splňující požadavky zákona ze dne 24. srpna 1991 o protipožární ochraně (úplné znění ve sbírce zákonů z 2009, č. 178 v platném znění).
 
Dále nabízíme provedení hodnocení profesního rizika na pracovištích a služby a pomoc při zřizování a hodnocení bezpečnosti pracoviště.
 
Daňové a právní poradenství:
- daňové a právní poradenství v oblasti polské legislativy poskytované formou písemných posudků pořizovaných na objednávku zákazníka, a mailových a telefonických konzultací;
- pořizování nebo kontrola správnosti smluv, vnitřních pravidel a ostatních dokladů na objednávku zákazníka z hlediska ustanovení polského práva, včetně práva daňového;
- právní řešení pohledávek;
- ostatní činnosti v oblasti právní pomoci.
 
Ostatní:
- přebírání dokladů zaměstnancem kanceláře,
- přebírání dokladů prostřednictví kurýrní služby.
 

Kancelář ENTER

Kontakt

Mapa stránek

Napište nám

 

Kancelář:

43-400 Cieszyn

ul. Stawowa 19